Koszty mediacji ponoszone są zwyczajowo po połowie. Strony mogą jednak ustalić dowolny podział.

Mediacje cywilne

spadkowe, gospodarcze, nieruchomości

1,25 % wartości przedmiotu sporu za mediacje nie mniej niż600 zł
Powyżej 250 000 zł  wartości mienia stawki ustalane są indywidualnie
Sporządzenie ugody200 zł – 1 500 zł

Mediacje na podstawie postanowienia sądowego

Wynagrodzenie w mediacji w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu określa Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. ws. wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

W przypadku mediacji prowadzonych na podstawie postanowienia gdy dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej. W przypadku gdy do ugody przed mediatorem dojdzie po pierwszej rozprawie, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej.

Mediacje rodzinne

Mediacje w sprawie uzgodnienia kontaktów z dzieckiem od600 zł
Mediacje w sprawie planu rodzicielskiego, uzgodnienie miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem i świadczeń alimentacyjnych od800 zł
Mediacje w sprawie warunków rozwodu wraz z rodzicielskim planem
wychowawczym bez podziału majątku od
1 000 zł
Stawki dotyczą dwóch sesji przy ustaleniu kontaktów oraz trzech w pozostałych ustaleniach. Sesja obejmuje do dwóch godzin zegarowych spotkania w biurze lub online.
Dodatkowa godzina150 zł

Powyżej czterech sesji mediacyjnych każda następna godzina 150 zł (75 zł od strony). Sesja obejmuje do dwóch godzin zegarowych na spotkanie w biurze lub online.

Wpłaty na rachunek

Wynagrodzenie mediatora płatne jest na rachunek bankowy: PKO BP 23 1020 4867 0000 1602 0181 8384 tytułem „wynagrodzenie za (rodzaj mediacji ) oraz imię i nazwisko”. Wynagrodzenie jest niezależne od wyniku sprawy, w tym odstąpienia od mediacji przez którąkolwiek ze stron.